Vilkår for brug

Alle de kedelige juridiske ting.

Open Source licenser

Senest opdateret 20. juni 2023

1. LICENS

Ved at bruge Tessie ("softwaren") accepterer du, at denne slutbrugerlicensaftale (EULA) er en juridisk bindende og gyldig kontrakt, og du accepterer at være bundet af den. Du accepterer at overholde lovgivningen om intellektuel ejendomsret og alle vilkår og betingelser i denne aftale.

Medmindre du har en anden licensaftale underskrevet af Tessie Technology LLC, indikerer din brug af Tessie din accept af denne licensaftale og garanti.

I henhold til vilkårene i denne aftale giver Tessie Technology LLC dig en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar licens, uden ret til underlicens, til at bruge Tessie i overensstemmelse med denne aftale og enhver anden skriftlig aftale med Tessie Technology LLC. Tessie Technology LLC overfører ikke ejendomsretten til Tessie til dig; den licens, der gives til dig, er ikke et salg. Denne aftale er en bindende juridisk aftale mellem Tessie Technology LLC og køberne eller brugerne af Tessie.

Hvis du ikke accepterer at være bundet af denne aftale, kan du slette din konto og/eller fjerne Tessie fra dine enheder.

2. DISTRIBUTION

Tessie og den heri tildelte licens må ikke kopieres, deles, distribueres, videresælges, udbydes til videresalg, overføres eller underlicenseres helt eller delvist, bortset fra at du må tage én kopi udelukkende til arkivformål. For information om videredistribution af Tessie kontakt Tessie Technology LLC.

3. BRUGERAFTALE

3.1 Restriktioner for brug

Du skal bruge Tessie i overensstemmelse med alle gældende love og ikke til noget ulovligt formål. Uden at begrænse det foregående er brug, visning eller distribution af Tessie sammen med materiale, der er pornografisk, racistisk, vulgært, uanstændigt, ærekrænkende, injurierende, fornærmende, fremmer had, diskriminerer eller viser fordomme baseret på religion, etnisk oprindelse, race, seksuel orientering eller alder, er strengt forbudt.

3.2 Begrænsning i ophavsret

Denne software indeholder ophavsretligt beskyttet materiale, forretningshemmeligheder og andet ejendomsretligt beskyttet materiale. Du skal ikke, og må ikke forsøge at, modificere, reverse engineere, disassemble eller dekompilere Tessie. Du må heller ikke skabe afledte værktøjer eller andre værktøjer, der er baseret på eller afledt af Tessie helt eller delvist.

Tessie Technology LLC's navn, logo og grafikfil, der repræsenterer Tessie, må ikke på nogen måde bruges til at promovere produkter, der er udviklet med Tessie. Tessie Technology LLC bevarer det fulde og eksklusive ejerskab af alle rettigheder, titler og interesser i og til Tessie og alle intellektuelle ejendomsrettigheder(IP) i forbindelse hermed.

Lov om ophavsret og internationale traktatbestemmelser om ophavsret beskytter alle dele af Tessie, produkter og tjenester. Intet program, kode, del, billede, lydprøve eller tekst må kopieres eller bruges på nogen måde af brugeren, undtagen som tilsigtet inden for rammerne af enkeltbrugerprogrammet. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet herunder, er forbeholdt Tessie Technology LLC.

3.3 Begrænsning af ansvar

Du forpligter dig til at holde Tessie Technology LLC, dets medarbejdere, agenter og distributører skadesløse og friholde for krav, procedurer, krav og omkostninger, der skyldes eller på nogen måde er forbundet med din brug af Tessie Technology LLC's software.

Under ingen omstændigheder (herunder, uden begrænsning, i tilfælde af uagtsomhed) vil Tessie Technology LLC, dets medarbejdere, agenter eller distributører være ansvarlige for nogen form for følgeskader, tilfældige, indirekte, særlige eller punitive skader (herunder, uden begrænsning, skader for tab af fortjeneste, tab af brug, forretningsafbrydelse, tab af information eller data eller økonomisk tab) i forbindelse med eller som følge af eller relateret til denne aftale, Tessie eller brugen af eller manglende evne til at bruge Tessie eller levering, udførelse eller brug af andre forhold i henhold hertil, uanset om det er baseret på kontrakt, erstatning eller enhver anden teori, herunder uagtsomhed.

Tessie Technology LLC's fulde ansvar, uden undtagelse, er begrænset til kundens refusion af købsprisen for softwaren (maksimum er det mindste af det beløb, du har betalt, og den vejledende pris som angivet af Tessie Technology LLC) til gengæld for returnering af produktet, alle kopier, registreringspapirer og manualer og alt materiale, der udgør en overførsel af licens fra kunden tilbage til Tessie Technology LLC.

3.4 Garantier

Medmindre det udtrykkeligt er angivet skriftligt, afgiver Tessie Technology LLC ingen erklæringer eller garantier med hensyn til denne software og udelukker udtrykkeligt alle andre garantier, udtrykte eller underforståede, mundtlige eller skriftlige, herunder uden begrænsning underforståede garantier for salgbar kvalitet eller egnethed til et bestemt formål.

3.5 Gældende lov

Denne aftale er underlagt gældende lovgivning i USA. Du anerkender og underkaster dig hermed uigenkaldeligt den ikke-eksklusive jurisdiktion for domstolene i USA. Hvis en bestemmelse anses for at være ulovlig, ugyldig eller på anden måde ikke kan håndhæves, skal denne bestemmelse betragtes som adskilt fra denne licens og ikke kan påvirke gyldigheden og håndhævelsen af andre bestemmelser.

3.6 Opsigelse

Enhver manglende overholdelse af vilkårene og betingelserne i denne aftale vil resultere i automatisk og øjeblikkelig opsigelse af denne licens. Ved opsigelse af denne licens, uanset årsag, accepterer du straks at ophøre med at bruge Tessie og destruere alle kopier af Tessie, der er leveret i henhold til denne aftale. De økonomiske forpligtelser, du har påtaget dig, skal du opfylde indtil udløbet eller opsigelsen af denne licens.

4. FRASKRIVELSE AF GARANTI

DENNE SOFTWARE OG DE MEDFØLGENDE FILER SÆLGES "SOM DE ER" OG UDEN GARANTIER FOR YDEEVNE ELLER SALGBARHED ELLER ANDRE GARANTIER, HVAD ENTEN DE ER UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE. DENNE ANSVARSFRASKRIVELSE GÆLDER OGSÅ ALLE FILER, der er genereret og redigeret af Tessie.

5. SAMTYKKE TIL BRUG AF DATA

Du accepterer, at Tessie Technology LLC kan indsamle og bruge oplysninger, der er indsamlet på en hvilken som helst måde som en del af de produktsupporttjenester, der leveres til dig, hvis nogen, relateret til Tessie. Tessie Technology LLC kan også bruge disse oplysninger til at give dig meddelelser, som kan være til nytte eller af interesse for dig.